Działania w ramach PROW
Dodane przez prezes dnia 11.07.2012
Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” realizuje operację pod nazwą „Doposażenie stanicy wodnej nad jeziorem Ostrowite w łodzie klasy Optymist”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek aplikacyjny został wysłany już w lutym i po jego pozytywnej ocenie w maju przystąpiono do jego realizacji. Jednym z zadań operacji było zakupienie 3 żaglówek klasy Optymist. Łodzie te już znajdują się w stanicy wodnej w Ostrowitem. Będą one użytkowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku w czasie zajęć żeglarskich klas sportowych. Poza tym w okresie tegorocznych wakacji łodzie będą nieodpłatnie wypożyczane wszystkim chętnym przebywającym nad jeziorem Ostrowite.
Stowarzyszenie otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego stanowiące 70% planowanego budżetu operacji. Pozostałe środki to część 1% odpisu podatku, podarowana stowarzyszeniu przez Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku. Operacja przekazania odpisu podatkowego była możliwa dzięki pośrednictwu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z Mysłowic, które od kilku lat gromadzi dla nas środki finansowe z tego źródła. Obecnie pieniądze te trafiły do Stowarzyszenia Przyjaciół „Jedynki” w formie dotacji na realizację wspomnianej operacji oraz drugiego projektu - półkolonii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Stanowią one wkład własny stowarzyszenia w realizowane zadania.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wpłacone kwoty. Bez Waszej hojności realizacja wielu zadań i projektów nie byłaby możliwa.

Poniżej zamieszczamy regulamin wypożyczeń łodzi.


Regulamin wypożyczalni jachtów żaglowych klasy OPTYMIST

1. Wypożyczający, musi spełnić następujące wymagania:
a) być pełnoletni (odpowiada prawnie za łódź i osprzęt);
b) legitymować się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, patent);
c) dokonać wpisu do Książki Wypożyczeń lub potwierdzić wpis własnoręcznym
podpisem - podpis w Książce Wypożyczeń oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Dane osobowe w Książce Wypożyczeń są chronione i będą wykorzystywane tylko na potrzeby Operacji
2. Żaglówki, w liczbie trzech, wypożyczane są bez opłat, w ramach operacji „Doposażenie stanicy wodnej nad jeziorem Ostrowite w łodzie klasy Optymist”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
3. Bosman przystani może odmówić wypożyczenia sprzętu z uwagi na :
- prognozowane warunki atmosferyczne;
- inne przesłanki zagrażające bezpieczeństwu ludzi i sprzętu;
4. Wypożyczający zobowiązany jest do używania kamizelki ratunkowej wypożyczanej razem ze sprzętem.
5. Podczas pływania zabrania się przybijania w miejsca do tego nieprzeznaczone, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków, wpływania na kąpielisko.
6. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji koszty naprawy ponosi Wypożyczający.
7. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości typu kolizja z innym środkiem pływającym, wywrotką, nieszczelnością łodzi itp., należy niezwłocznie powiadomić bosmana przystani.
Po zapoznaniu się z powyższym regulaminem można wypożyczać sprzęt.
Życzymy miłego wypoczynku.
Zarząd SPJ

ZAPRASZAMY NAD JEZIORO OSTROWITE